THÔNG BÁO: Nhựa Tốt nghỉ lễ từ ngày 28/04->01/05/2019.