PALLET NHỰA

Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1100x1100x125
Mã sản phẩm: NT 481 Kích thước (+/- 10 mm): 1100 x 1100 x H 125 Trọng lượng (+/- 5 kg): 7.5 kg Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg Tả...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x140
Mã sản phẩm: NT 496 C Kích thước (mm): 1200 x 1000 x H 140 Trọng lượng (+/- 5 kg): 16 kg Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg Nguyên li...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x140
Mã sản phẩm: Code 497 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 140 Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 17 kg Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg Ng...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x150
Mã sản phẩm: NT402 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150 Trọng lượng (+/- 5 kg): 18 kg Tải trọng tĩnh (kg): 4000 kg Tải ...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x150
Mã sản phẩm: NT 466 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150 Trọng lượng (+/- 5 kg): 15 kg Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg Tải...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x150
Mã sản phẩm: NT 480 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150 Trọng lượng (+/- 5 kg): 11 kg Tải trọng tĩnh (kg): 4000 kg Tải...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x78
Mã sản phẩm: NT 496 T Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 78 Trọng lượng (+/- 5 kg): 13 kg Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg Nguy...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 1200x1000x78
Mã sản phẩm: NT 497 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 78 Trọng lượng (+/- 0.5 kg): 14 kg Tải trọng tĩnh (kg): 3000 kg Ngu...
In Stock
Pallet Nhựa Liền Khối 2 Mặt 1200x1000x150
Mã sản phẩm: NT 403 Kích thước (+/- 10 mm): 1200 x 1000 x H 150 (mm) Trọng lượng (+/- 5 kg): 23 kg Tải trọng tĩnh (kg): 5000 kg ...
In Stock
Pallet Nhựa XK 1100x1000x150
Mã sản phẩm: NT 481 Kích thước (+/- 10 mm): 1100 x 1000 x H 125 Trọng lượng (+/- 5 kg): 7.5 kg Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg Tả...
In Stock
Pallet Nhựa Đơn 1070x600x100
Mã sản phẩm: NT 327 Kích thước (+/- 10 mm): 1070 x 600 x H 100 Trọng lượng(+/- 0.5 kg): 5.5 kg Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg Nguy...
In Stock
Showing all 11 results